Financieel verslag

De balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022.

Balans per 31 december 2022

Toelichting balans
De overlopende activa omvatten de vooruitbetaalde bedragen en hebben betrekking op de voorschotnota voor de dienstverlening CAOP in het eerste kwartaal 2022 en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve opgenomen om uitgestelde projectkosten in de komende jaren te financieren. Tevens is in het eigen vermogen een algemene reserve voor onvoorziene omstandigheden opgenomen. De crediteuren omvatten facturen die net voor het jaareinde zijn ontvangen. De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen met betrekking tot de afrekening van de dienstverlening 2022 en een vooruit ontvangen projectsubsidie.

Staat van baten en lasten

Toelichting staat van baten en lasten
De bijdragen scholen betreffen een bijdrage per leerling vanuit de vo-scholen. De projectsubsidie van het ministerie van OCW heeft betrekking op het project ‘Regionale Aanpak Personeelstekort’. De projectsubsidie is opgenomen voor zover hier kosten tegenover staan. De directe projectkosten zijn de voor de projecten gemaakte kosten, inclusief de aan de projecten toegerekende kosten voor ondersteuning. De overige bedrijfskosten betreffen de kosten voor het ambtelijke secretariaat van Voion. Het exploitatiesaldo is verrekend met de bestemmingsreserve.