Financieel

De balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023.

  • Toelichting balans

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. De vorderingen bestaan uit vooruitbetaalde bedragen en hebben betrekking op de voorschotnota voor de dienstverlening CAOP in het eerste kwartaal 2024 en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast bevatten de vordering een nog te ontvangen bedrag aan rente over 2023 en een creditbedrag voor hosting. In het eigen vermogen is een bestemmingsreserve opgenomen om uitgestelde projectkosten in de komende jaren te financieren. Tevens is in het eigen vermogen een algemene reserve voor onvoorziene omstandigheden opgenomen. De kortlopende schulden bestaan uit de crediteuren die facturen omvatten die net voor het jaareinde zijn ontvangen, nog te ontvangen facturen met betrekking op project- en bedrijfskosten 2023, projectverplichtingen en vooruitontvangen bedragen met betrekking tot de Schoolleidersbeurs.

Balans per 31 december 2023
  • Toelichting staat van baten en lasten

De bijdragen scholen betreffen een bijdrage per leerling vanuit de vo-scholen’, zowel voor de reguliere middelen Voion als voor het project ‘Schoolleidersbeurs’. De projectsubsidies van het ministerie van OCW hebben betrekking op het project ‘Regionale aanpak personeelstekort’ en de ‘Schoolleidersbeurs’. De projectsubsidie is opgenomen voor zover hier kosten tegenover staan. De directe projectkosten zijn de voor de projecten gemaakte kosten, inclusief de aan de projecten toegerekende kosten voor ondersteuning. De overige bedrijfskosten betreffen de kosten voor het ambtelijke secretariaat van Voion. Het exploitatiesaldo is toegevoegd aan de algemene reserve. 

Staat van baten en lasten 2023